Sprawozdania

Lista aktualnych sprawozdań do pobrania

Aktualne sprawozdania do pobrania z 2015

Sprawozdanie z działalności Fundacji Morze Inspiracji za okres od 8 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Morze Inspiracji za okres od 8 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 529 z późn.zm.) w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

 1. Dane rejestrowe:

Fundacja Morze Inspiracji

KRS: 0000570614

Data wpisu do KRS 11.08.2015

REGON: 362214522

NIP: 5792256840

Siedziba i adres do korespondencji: 82-103 Jantar, ul. Rybacka 43

fundacja@morzeinspiracji.pl

 

Zarząd Fundacji: prezes Lila Olszewska

Komisja rewizyjna: Brygida Drągowska, Gabriela Danelska, Jadwiga Siwa

 

Cele Statutowe Fundacji:

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności:

 • podejmowanie inicjatyw dla pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych na rzecz rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej;
 • wspieranie placówek, organizacji pozarządowych, grup społecznych i osób fizycznych, działających na rzecz i na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wsparcie prawne i merytoryczne inicjatyw podejmowanych dla realizacji celów służących rozwojowi Rzeczypospolitej Polski;
 • wspieranie rozwoju kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej;
 • upowszechnianie idei samorządności i samorządu;
 • działalność na rzecz propagowania równości płci;
 • promocja oraz pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw służących rozwojowi społeczno – gospodarczemu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ulokowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie:
 1. ochrony środowiska i przedsięwzięć o charakterze ekologicznym, a także rozwijających infrastrukturę oraz bazę turystyczno – rekreacyjną,
 2. inicjowania i wspierania przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy w celu łagodzenia miejscowego bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
 3. opracowywania i realizacji projektów i programów przewidzianych dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i samorządów,
 4. ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 5. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
 6. podejmowania działań dla rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania szans dla słabszych rejonów wiejskich,
 7. tworzenia, opracowywania i finansowania programów i analiz dotyczących rozwoju społeczno – gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej o oraz monitorowania prowadzonych w tym zakresie działań,
 8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 9. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 10. nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu,
 11. rozwoju i pielęgnacji kultury materialnej Rzeczypospolitej Polskiej, w tym obiektów zabytkowych,
 12. promocji i organizacji wolontariatu,
 13. ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
 14. działań na rzecz integracji europejskiej,
 15. działalności na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i osób fizycznych,
 16. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka,
 17. wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 18. wspierania działań związanych z rozwojem ekonomii społecznej.

 

 

 1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Fundacja jest członkiem:

– Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania w której reprezentuje organizację Brygida Drągowska

– Lokalnej Grupy Rybackiej Rybacka Brać Mierzei w której reprezentuje organizację Gabriela Danelska.

W roku 2015 fundacja była organizatorem lub współorganizatorem następujących wydarzeń i działań:

 • Realizacja projektu Jantarowa Przystań, jeszcze jako grupa nieformalna. Osobowości prawnej użyczyło Fundacji Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar. Projekt polegał na przeprowadzeniu zajęć dla mieszkańców gminy Stegna w świetlicy wiejskiej Jantarowa Przystań. Przeprowadzonych zostało ok. 200 godzin zajęć i warsztatów, które trwały od września do grudnia. W działaniach tych wzięło udział ok. 200 osób.

Wartość projektu – 11770 zł

Kwota dofinansowania – 6000 zł

Wkład własny niefinansowy – 5450 zł

Wkład własny finansowy – 320 zł

 • „Droga do wolności” wartość dofinansowania 500 zł. Projekt realizowany ze środków FIO „Akumulator Społeczny” w świetlicy wiejskiej w Mikoszewie z okazji 10 grudnia czyli podpisania Deklaracji Praw Człowieka w Polsce.
 • Współorganizacja Święta Niepodległości w Mikoszewie.
 • Fundacja propagując zdrowy tryb życia przyjęła patronat nad Klubem Morsów „Sztormiaków” którzy systematycznie zażywają zimowych kąpieli w Bałtyku.
 • Rejestracja na portalu FaniMani i propagowanie wspierania finansowego organizacji poprzez przekazywanie środków finansowych przy robieniu zakupów przez Internet.
 • Założenie strony na portalu społecznościowym FB i systematyczne komunikowanie realizowanych przez organizacje działań.
 • Przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz pogorzelców – Państwa Stęplewskich

W 2015 roku fundacja rozpoczęła współpracę z:

 • Stowarzyszeniem Rozwoju Miejscowości Jantar
 • Szkołą Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
 • Fundacją Civis Polonus,
 • Fundacją Pokolenia,
 • Fundacją Machina Fotografika,
 • Stowarzyszeniem Aktywni Razem z Mikoszewa
 • Stowarzyszeniem Miłośników Rozwoju Krynicy Morskiej,
 • Młodzieżową Radą Miejską Krynicy Morskiej.
 • Rada sołecką Jantaru
 • Radą sołecką Junoszyna
 • Radą sołecką Mikoszewa
 • Parafią Jantar
 • Parafią Mikoszewo
 • Wolontariuszami Szlachetnej Paczki
 1. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 1. W 2015 r. Zarząd fundacji podjął następujące uchwały:
 • Uchwała o przyjęciu statutu,
 • Uchwała w sprawie wyboru członków zarządu fundacji,
 • Uchwałą w sprawie wyboru przedstawiciela fundacji Morze Inspiracji do Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania,
 • Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela fundacji Morze Inspiracji do Lokalnej Grupy Rybackiej – Rybacka Brać Mierzei
 • Uchwała w sprawie Polityki Rachunkowości,
 • Uchwała w sprawie zbiórki publicznej dla pogorzelców Państwa Beaty i Macieja Stęplewskich.
 1. Fundacja uzyskała w 2015 r. następujące przychody: 2881,23
 1. Fundacja w 2015 r. poniosła następujące koszty na:
 1. Realizacje celów statutowych – 501,27
 2. Administrację – fundacja nie poniosła kosztów,
 3. Działalność gospodarczą- fundacja nie poniosła kosztów,
 4. Pozostałe koszty – 13,00
 1. Dane o fundacji:
 2. Fundacja nie zatrudnia osób w działalności gospodarczej
 3. Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń
 4. Członkom Zarządu nie wypłacano wynagrodzenia.
 5. W 2015 roku fundacja nie poniosła wydatków z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, fundacja nie udzielała żadnych pożyczek
 6. Fundacja posiada konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Stegnie o numerze 08 8308 0001 0003 8045 2000 0010. Na koniec 2015 roku kwota na rachunku bankowym wynosiła 2868,23 zł
 7. Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, udziałów i akcji spółek
 8. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
 9. Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.
 10. Na koniec 2015 r. aktywa fundacji wynosiły 2868,23
 1. Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych.
 1. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych: CIT-8 i CIT -8/0 fundacja składała do Urzędu Skarbowego w Malborku, ul. Mikołaja Kopernika 10, 82-200 Malbork

Nie składano innych deklaracji podatkowych.

W okresie sprawozdawczym fundacja nie miała żadnej kontroli.

 

h

Przykładowe sprawozdanie